Säännöt

Sukuseuran säännöt pdf dokumenttina SÄÄNNÖT

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

– järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.

– tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa.

– kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, sekä

– harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3§ Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Erik Juhonpoika Häckisestä s.1726 ja joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävä liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää sukuseuran varsinainen suku kokous. Jäsenille, jotka eivät ole ennen tilikauden alkua täyttäneet kahdeksaatoista vuotta, voidaan määrätä muita jäseniä alempi jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksakyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksun viisitoistakertaisena. Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnalla edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloa säilyttää ja ylläpitää hallitus.

4§ Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja jota kutsutaan sukuseuran varanpuheenjohtajaksi ja seitsemän muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5§ Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6§ Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7§ Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Koollekutsu on joko postitettava kirjeitse taikka sähköpostitse jokaiselle jäsenelle tai julkaistava Tervossa ilmestyvässä sanomalehdessä tai, mikäli sellaista lehteä ei ilmesty, muussa hallituksen päättämässä sanomalehdessä. Postittaminen tai julkaiseminen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

8§ Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti – syyskuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Seuran sukukotuksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksenpäätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, 10 §:sää tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan, paitsi vaaleissa arpa

9§ Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukotuksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;

7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä;

10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaiseen sukukokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautettua käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.

11§ Muut päätökset

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.